Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów
szkół wyższych

Znajdź raport:

O badaniu

System monitoringu zawodowych losów absolwentów


Badania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych uznawane są za priorytet w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy. Wykorzystanie danych administracyjnych do prowadzenia badań procesów edukacyjno-zawodowych jest praktyką sprawdzoną i stosowaną z powodzeniem w wielu krajach europejskich, m.in. w krajach skandynawskich, w Hiszpanii, Austrii, na Litwie i na Węgrzech.

W Polsce Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wdraża system monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych. Polski system jest rozwiązaniem nowatorskim w skali Europy, który spotyka się z dużym uznaniem ze strony badaczy europejskich. Głównym źródłem informacji systemowych są dane administracyjne pochodzące z rzetelnych źródeł - systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dlaczego badanie jest bezpieczne i rzetelne?


Zastosowane procedury przewidziane w ustawie regulującej monitorowanie losów absolwentów uczelni na podstawie danych administracyjnych ZUS i POL-on gwarantują zachowanie pełnej anonimowości osób objętych badaniem. W analizowanym zbiorze brak jakichkolwiek danych osobowych, zaś absolwenci są odróżniani na podstawie losowego numeru nie dającego możliwości identyfikacji osób.

Dzięki brakowi konieczności kontaktów z absolwentami w celu przeprowadzenia monitoringu nie narusza się prywatności badanych. Na podstawie informacji skonstruowano rzetelne wskaźniki sukcesu na rynku pracy, pozwalające na porównywanie sytuacji absolwentów różnych kierunków w różnych okresach objętych badaniem. Nie było to dotychczas możliwe w sytuacji prowadzenia badań losów absolwentów przy wykorzystaniu badań opinii.

O raporcie automatycznym

Raport automatyczny stanowi podstawę wdrażanego w Polsce systemu monitoringu losów absolwentów uczelni. Na podstawie zgromadzonych danych generowane są trzy typy raportów automatycznych, które odpowiadają trzem poziomom analizy:

  • program studiów,
  • szkoła wyższa,
  • Polska.

Raporty są generowane według jednolitych wzorców. Aby ułatwić lekturę udostępnianych wyników, wzorce raportów zawierają proste, łatwo zrozumiałe wskaźniki opatrzone komentarzami zawierającymi niezbędne interpretacje i podkreślające ograniczenia wnioskowania. Celem tych raportów nie jest kompletna, pogłębiona analiza losów absolwentów wybranych kierunków na rynku pracy, lecz umożliwienie zapoznania się z najważniejszymi wskaźnikami charakteryzującymi ekonomiczne aspekty losów absolwentów.

Raporty dotyczące ekonomicznych aspektów losów absolwentów uczelni udostępniane w ramach systemu monitoringu są generowane automatycznie przy użyciu dedykowanego oprogramowania. Ich celem jest jak najszersze udostępnienie opinii publicznej, w szczególności przedstawicielom uczelni, absolwentom, studentom, kandydatom na studia prostej i zrozumiałej informacji na temat sytuacji absolwentów różnych kierunków na rynku pracy. Sposób prezentacji wyników ma pozwalać na porównywanie dostarczonych wyników między kierunkami, czy uczelniami.

Kontakt

Wróć na górę